Strona główna Poradnik mieszkaniowy Czym jest plan zagospodarowania przestrzennego i jak z niego korzystać?

Czym jest plan zagospodarowania przestrzennego i jak z niego korzystać?

dodano: 2012-04-10 20:19:29, kategoria: Poradnik mieszkaniowy

Rozważając zakup nieruchomości często zastanawiamy się, jak za kilka, kilkanaście lat będzie wyglądało otoczenie naszego nowego mieszkania. Kwestia ta jest szczególnie ważna w przypadku mieszkań nabywanych na rynku pierwotnym, gdyż te lokowane są często na obrzeżach miast, a więc tam, gdzie możliwości aranżacji okolicznej, wolnej zwykle przestrzeni są największe.

Czym jest plan zagospodarowania przestrzennego i jak z niego korzystać?

Może się więc okazać, że kojący nerwy świerkowy zagajnik rosnący naprzeciw okien naszego salonu w niedługim czasie ustąpi miejsca wielkopowierzchniowemu marketowi lub wielokondygnacyjnemu blokowi, który rzuci cień (dosłownie i w przenośni) na nasze mieszkanie. Z drugiej strony może być zupełnie inaczej, bo tereny przylegające do naszego bloku mogły zostać – na przykład – objęte ochroną, programem Natura 2000, albo też po prostu ich planowe wykorzystanie uniemożliwia wznoszenie na nich jakichkolwiek budowli.

Po co jednak oddawać tak ważne kwestie ślepemu losowi? Aby przekonać się o przyszłości okolicy, w której mieści się upatrzone przez nas „M” musimy wybrać się do urzędu gminy, na której mieszkanie to zostało zlokalizowane. Podstawą prawną, wedle której wydany nam zostanie plan jest „Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”. Zgodnie z jej literą każdy ma prawo wglądu do studium oraz do planu miejscowego. Na mocy tej samej regulacji możemy także otrzymać wypisy oraz wyrysy z planu. Aby otrzymać te dokumenty należy uprzednio złożyć odpowiedni wniosek, w którym należy zawrzeć adres i oznaczenie działki ewidencyjnej według ewidencji gruntów i budynków (te informacje znaleźć możemy w Księdze Wieczystej). Wniosek należy także uzasadnić. W naszym wypadku wystarczy informacja, że planujemy zakup nieruchomości i chcemy uzyskać informację o możliwym rozwoju otaczającej ją zabudowy.

Uwaga! Warto jednak zaznaczyć, że wydanie wypisów i wyrysów jest płatne i wacha się od 20 do 50 zł za stronę, w zależności od rodzaju dokumentu.

Mam plan! Ale jak go odczytać?

Przyjmijmy, że uzyskaliśmy dostęp do planu, albo też weszliśmy w jego posiadanie. Mamy więc przed sobą część opisową, a więc uchwałę rady gminy oraz załącznik - kolorową mapę podzieloną na pewne sektory oznaczone literowymi skrótami. Część opisowa jest w zasadzie zrozumiała. Zawiera ona te informacje, których nie udało się umieścić na planie graficznych. Możemy tam odnaleźć m.in.:

  • - kolorystykę elewacji budynków
  • - dopuszczalną wysokość budynków
  • - liczbę miejsc parkingowych
  • - informację o tym, czy dany teren znajduje się pod ochroną
     

Plan graficzny jest nieco mniej przejrzysty i wyglądać może mniej więcej w ten sposób:
Plan zakospodarowania: Elbląg-Morzewina

Bez legendy jego zrozumienie mogłoby nie być zbyt proste. Sięgnijmy więc do przepisów i sprawdźmy co oznaczają konkretne kolory i skróty.

L.p.   Przedmiot oznaczenia Oznaczenie
literowe
Kolor oznaczenia na
projekcie rysunku planu
1. Tereny zabudowy mieszkaniowej    
1.1 Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN Kolor jasnobrązowy
1.2 Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej MW Kolor ciemnobrązowy
2. Tereny zabudowy usługowej    
2.1 Teren zabudowy usługowej U Kolor czerwony
2.2 Tereny sportu i rekreacji US Kreskowanie zielono-czerwone
2.3 Tereny rozmieszczenia obiektów handlowych pow. sprzedaży pow. 2000 m2 UC Kreskowanie czerwono-ciemnoszare
3. Tereny użytkowane rolniczo    
3.1 Tereny rolnicze R Kolor żółty
3.2 Tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz gospodarstwach leśnych i rybackich RU Kreskowanie żółto-czerwone
3.3 Tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych RM Kreskowanie żółto-jasnobrązowe
4. Tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej    
4.1 Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazyn P Kolor fioletowy
4.2 Obszary i tereny górnicze PG Kolor fioletowy
5. Tereny zieleni i wód    
5.1 Tereny zieleni objęte formami ochrony przyrody zgodnie z przepisami o ochronie przyrody ZN Kolor ciemnozielony
5.2 Lasy ZL Kolor ciemnozielony
5.3 Tereny zieleni urzędowej takie jak: parki, ogrody, zieleń towarzysząca
obiektom budowlanym, zieleńce, arboreta, alpinaria, grodziska, kurhany, zabytkowe fortyfikacje
ZP Kolor zielony
5.4 Tereny ogródków działkowych ZD Kolor zielony
5.5 Cmentarze ZC Kolor zielony
5.6 Obszary zagrożone powodzią ZZ Kreskowanie jasnozielone na tle odpowiednim dla przeznaczenia
5.7 Tereny wód powierzchniowych morskich WM Kolor jasnoniebieski
5.8 Tereny wód powierzchniowych śródlądowych (rzeki, jeziora, stawy, strumienie, kanały) WS Kolor jasnoniebieski
6. Tereny komunikacji    
6.1 Tereny dróg publicznych KD Kolor biały
6.2 Tereny dróg wewnętrznych KDW Kolor jasnoszary
6.3 Tereny komunikacji wodnej, szlaki wodne KW Kolor ciemnoniebieski
7. Tereny infrastruktury technicznej    
7.1 Elektroenergetyka E Kolor ciemnoszary
7.2 Gazownictwo G Kolor ciemnoszary
7.3 Wodociągi W Kolor ciemnoszary
7.4 Kanalizacja K Kolor ciemnoszary
7.5 Telekomunikacja T Kolor ciemnoszary
7.6 Gospodarowanie odpadami O Kolor ciemnoszary
7.7 Ciepłownictwo C Kolor ciemnoszary


Uzbrojeni w wiedzę uzyskaną dzięki analizie planu możemy dużo łatwiej podjąć decyzję o kupnie mieszkania. Chyba że…

Gmina nie uchwaliła planu zagospodarowania przestrzennego. Co teraz?

W takiej sytuacji możemy wystąpić do gminy o studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania. Jest to dokument wstępny, uchwalany przez radnych przed przyjęciem ostatecznego planu. Mimo że nie jest on precyzyjny, to jego ogólne zapisy są wiążące przy tworzeniu planu końcowego.

Warto jednak zaznaczyć, że większość miast posiada już plany zagospodarowania przestrzennego, szczególnie jeśli chodzi o tereny na których deweloper prowadzi właśnie swoją inwestycję (w takiej sytuacji właściwie nie możliwe jest, by plan taki nie istniał)


Tagi: plan zagospodarowania przestrzennego poszukiwanie mieszkania

Podobne artykuły:
- Chwyty marketingowe deweloperów
- Krok 2 (rynek pierwotny): Znajdź odpowiednią nieruchomość
- Krok 2 (rynek wtórny): Znajdź odpowiednią nieruchomość
- Rynek pierwotny - jak szukać mieszkaniowych okazji?
- Rynek pierwotny czy rynek wtórny?

Komentarze i opinie