Strona główna Wiadomości Umowa deweloperska - informacje praktyczne

Umowa deweloperska - informacje praktyczne

dodano: 2015-09-23 11:29:19, kategoria: Wiadomości

Dnia 29 kwietnia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 16 września 2011 roku o ochronie prawa nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. z 2011 r. Nr 232, poz.1377). Jest to tzw. ustawa deweloperska. Ustawa cały czas jest dopracowywana, a w 2014 roku pojawiły się nowe pomysły na jej nowelizację. Ustawa reguluje m.in. kształt i charakter umowy deweloperskiej zawieranej między nabywcami lokalu a deweloperem. Jak wygląda taka umowa i co bezwzględnie musi się w niej znaleźć? Zapraszamy do lektury.

Zasady zawierania

Umowa deweloperska zawierana jest między nabywcą lokalu bądź nieruchomości a deweloperem. Na jej podstawie deweloper zobowiązuje się do przeniesienia na nabywcę prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego i własności tego lokalu po zakończeniu budowy. W przypadku domu jednorodzinnego deweloper ma obowiązek przenieść na kupującego własność nieruchomości zabudowanej lub zapewnić użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej i własności domu na niej postawionego, który stanowi odrębną nieruchomość. Umowa deweloperska zobowiązuje nabywcę do wypłacenia świadczenia pieniężnego deweloperowi na poczet ceny nabycia wymienionych praw. Według ustawy nabywcą może być tylko i wyłącznie osoba fizyczna.

Umowę deweloperską zawiera się w obecności notariusza - jest więc aktem notarialnym pod rygorem nieważności. Ustawa precyzuje również, że wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponoszą po równo obie strony.

Zawarcie umowy deweloperskiej stanowi podstawę do wpisu do księgi wieczystej.

Zapisy w umowie

W art. 22 ust. 1 wymienione są postanowienia, które powinny bezwzględnie znaleźć się w umowie deweloperskiej. Należą do nich:

 • strony umowy, miejsce i data podpisania umowy deweloperskiej;
 • cenę nabycia prawa;
 • informacje o nieruchomości: powierzchnia działki, stan prawny nieruchomości, istniejące obciążenia hipoteczne i służebności;
 • opis położenia i cech domu jednorodzinnego lub budynku, w którym znajdować się będzie lokal mieszkalny;
 • w przypadku mieszkania - określenie jego usytuowania w budynku;
 • opis lokalu: określenie powierzchni, układ pomieszczeń, zakres prac i standard wykończenia;
 • termin przeniesienia praw na nabywcę lokalu;
 • określenie wysokości i terminów wnoszenia opłat przez nabywcę na rzecz dewelopera;
 • wysokość kar umownych i odsetek dla stron umowy;
 • określenie sposobu pomiaru powierzchni nabywanej nieruchomości;
 • oświadczenie nabywcy o zapoznaniu się z prospektem informacyjnym i jego otrzymaniu;
 • wskazanie terminu i sposoby w jaki nabywca zostanie zawiadomiony o możliwym odbiorze nieruchomości oraz;
 • zobowiązanie się dewelopera do wybudowania budynku i przeniesienia niezbędnych praw na nabywcę lokalu lub nieruchomości.

Tylko umowa zawierająca wszystkie wyżej wymienione postanowienia jest uznawana za ważną.

Odstąpienie od umowy

Ustawa deweloperska określa sytuacje, w których może dojść do odstąpienia umowy zarówno ze strony dewelopera, jak i ze strony nabywcy. Nabywca może odstąpić od umowy w przypadku gdy umowa nie będzie zawierała wszystkich wcześniej wymienionych postanowień lub gdy deweloper nie dołączył do umowy prospektu informacyjnego lub gdy informacje zawarte w prospekcie nie są zgodne z tymi zawartymi w umowie. Kupujący ma również prawo odstąpić od umowy deweloperskiej jeżeli w terminie określonym w umowie nie nastąpi przeniesienie praw na nabywcę. Warunki odstąpienia od umowy reguluje art. 29 Ustawy Deweloperskiej.

Deweloper również ma prawo odstąpić od podpisanej umowy. Może z niego skorzystać jeżeli nabywca nie spełnia świadczeń pieniężnych na rzecz dewelopera w terminie i na warunkach określonych w umowie. Drugim warunkiem odstąpienia od umowy jest niestawienie się nabywcy do odbioru określonej w umowie nieruchomości.

Umowa deweloperska ma za zadanie chronić interesy zarówno nabywcy jak i dewelopera. Dzięki postanowieniom zawartym w Ustawie Deweloperskiej jest ona bardziej zrozumiała i przejrzysta.


Tagi:

Podobne artykuły:
- Inwestuj z domu! Jak wybrać odpowiednią strategię inwestowania na Forexie?
- 50 dni do końca Rodziny na swoim
- Apartamenty jako lokata kapitału
- Bank "zafunduje" tańsze wakacje
- Banki wycofują się z kredytowania prowizji

Komentarze i opinie